wiki:WikiStart

Cyber Market

Членови на тимот

Координатор - член 1: Браво Ана 171153

Координатор - член 2: Браво Марија 151090

Член 3: Рајковска Матеа 171264

Член 4: Ристиќ Мартина 172027

Чекори и документација

Задачи Статус Фаза
Бизнис случај Одобрено 04.06.2020
Визија Одобрено 04.06.2020
Листа на случаи на употреба Одобрено 04.06.2020
Сценарио на случаи на употреба Ревидирано Во фаза на одобрување
ArchitectureInitial / /
TechnologyChoice / /
SourceVersionControlOrganization / /
UseCasePrototypeImplementation / /
PublicPresentation / /
ArchitectureRevised / /
SourceVersionControlOrganizationRevised / /
UseCaseRealizations / /
UseCaseImplementations / /
PreFinalPresentation / /
UseCaseImplementationsFinal / /
FinalPresentation / /

Last modified 3 months ago Last modified on Jul 15, 2020, 7:21:06 PM

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.