wiki:WikiStart

За проектот


Наслов на проектот: Destibus

Започнат: Мај 2020

Членови на тимот:

  • Кординатор 1: Ѓорѓи Ѓузелов 183188

Опис на проектот


Идејата е да се направи функционална веб апликација за купување на карти за меѓуградски автобус. Веб апликацијата ке се состои од најава, регистрација, купување карти, број на слободни седишта, кој седишта се слободни, избирање на седиште, онлајн плакање и издавање на билет во PDF форма.

Чекори и документација


ЗадачиСтатусФаза
BusinessCaseНе е започнато\
VisionНе е започнато\
UseCaseListНе е започнато\
UseCaseScenariosНе е започнато\
ArchitectureInitialНе е започнато\
TechnologyChoiceНе е започнато\
SourceVersionControlOrganizationНе е започнато\
UseCasePrototypeImplementationНе е започнато\
PublicPresentationНе е започнато\
ArchitectureRevisedНе е започнато\
SourceVersionControlOrganizationRevisedНе е започнато\
UseCaseRealizationsНе е започнато\
UseCaseImplementationsНе е започнато\
PreFinalPresentationНе е започнато\
UseCaseImplementationsFinalНе е започнато\
FinalPresentationНе е започнато\
Last modified 4 months ago Last modified on Jul 2, 2020, 9:21:03 AM

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.