wiki:WikiStart

За проектот

Наслов: Fleety

Oтпочнат: Мај 2020

Членови на тимот: Бојан Каркалашев 172002

Опис на проектот

Fleet или возен парк е група на моторни возила кои се во сопственост или изнајмени од некоја комапнија. Нашиот проект го решава проблемот со следењето и менаџирањето со возниот парк од страна на одговорните во една компанија. Со цел поголема прегледност на возниот парк, трошоците и патните налози.

Чекори и документација

Задачи Статус Датум
BusinessCaseОдобренo02.07.2020
wiki:VisionОдобренo02.07.2020
UseCaseListОдобренo02.07.2020
UseCaseScenariosОдобренo02.07.2020
ArchitectureInitialВо тек09.08.2020
TechnologyChoiceВо тек09.08.2020
SourceVersionControlOrganizationНе е започнато/
UseCasePrototypeImplementationНе е започнато/
PublicPresentationНе е започнато/
ArchitectureRevisedНе е започнато/
SourceVersionControlOrganizationRevisedНе е започнато/
UseCaseRealizationsНе е започнато/
UseCaseImplementationsНе е започнато/
PreFinalPresentationНе е започнато/
UseCaseImplementationsFinalНе е започнато/
FinalPresentationНе е започнато/
Last modified 7 weeks ago Last modified on Aug 9, 2020, 7:45:42 PM

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.