wiki:WikiStart

Online Grocery Store App

Идејата на проектот Online Grocery Store е со цел подобро да се развие online пазарењето од маркети, како и испораката на производите до купувачите. Преку апликацијата корисниците ќе имаат можност да купуваат и плаќаат online 24 часа на ден 365 дена во годината.

Last modified 6 years ago Last modified on Nov 21, 2014, 1:49:03 PM

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.