wiki:WikiStart

ParkUp

Име на проект: ParkUp

Членови:

  1. Андреј Тавчиоски 191019 (координатор)
  2. Виктор Тасевски 191149
  3. Давид Трајковски 191027

Започнат: Март 2021

Мотив за проектот

Мотив за овој проект произлегува од тоа што нема доволно информации за паркинг зоните и паркинг местата во град Скопје и во останати градови и ни дојде идеја да ги прикажеме директно слободните/зафатените места на паркинг зоните со што би се намалило времето на возење и барање на слободно паркинг место од страна на возачите, паралелно со тоа се намалува сообраќајот и метежот на патиштата, потрошувачката на гориво на возачите како и намалување на загадувањето од издувните гасови од возилата.
Ќе се обезбеди подобра искористеност на сите паркинг места и зони и со тоа подобар менаџмент од страна на вработените на паркинг претпријатијата како и олеснет преглед на статистистички и информативни податоци за паркинг зоните.

Прогрес

Документација Последен пат иземенета на: Статус
Vision 08.04.2021 Одобрено
UseCase Сценарија 04.05.2021 Одобрено
UseCase Листи 04.05.2021 Одобрено
Business Model 25.04.2021 Одобрено
Иницијална Архитектура 04.05.2021 Одобрено
Избор на технологија 04.05.2021 Одобрено
Контрола на изворен код 28.04.2021 Одобрено
Имплементација на прототип 15.09.2021 Одобрено
Јавна презентација 27.12.2021 Оддржана
Ревидирана архитектура 13.02.2022 Одобрено
Контрола на изворен код ревидирање 13.02.2022 Одобрено
Реализација на кориснички сценарија 13.02.2022 Одобрено
Имплементација на кориснички сценарија 13.02.2022 Одобрено
Пред-финална презентација 13.02.2022 Оддржана
Финална имплементација на кориснички сценарија 13.02.2022 Одобрено
Финална презентација 14.02.2022 Оддржана

N/A - "not available"

Last modified 2 years ago Last modified on 02/15/22 20:50:44

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.