wiki:WikiStart

Прва помош

Наслов: Прва помош
Oтпочнат: Април 2020
Членови на тимот:

  • координатор член 1 - Иво Тасевски 183132
  • координатор член 2 - Матеј Цветановски 183210
  • член 3 - Викторија Николовска 183074
  • член 4 - Филип Арсовски 163258
  • член 5 - Марија Митриќеска 183154

Опис на проектот

Темата на нашата апликација е прва помош. Целта на апликацијата е да се понуди ефикасно и брзо решение при повреда, а исто така и насочување кон побрзо решавање на проблемот. Апликацијата ќе биде едноставна за користење со цел да може да ја користат луѓе од различни возрасти. Со апликацијата корисникот ќе има можност да ја внесе неговата повреда или да селектира некоја од веќе понудените повреди и со притискање на копчето search добива инструкции во неколку чекори како најбрзо да ја санира повредата, или преку другата функционалност што му ја нуди апликацијата да се преземе моменталната локацијата и со тоа да му се прикажат на мапа најблиските аптеки и клиники каде што би можел да се обрати за понатамошна помош. Како што ќе ја изработуваме апликацијата, со ваша помош и консултации, ќе додаваме и други функционалности покрај наведените. Исто така, дизајнот на апликацијата ни е се уште во развој.

Чекори & Документација

Задачи Статус Фаза
BusinessCase Одобренo 29.05.2020
Vision Започнато Во фаза на ревизија
UseCaseList Започнато Во фаза на ревизија
UseCaseScenarios Започнато Во фаза на ревизија
ArchitectureInitial Не е започнато /
TechnologyChoice Не е започнато /
SourceVersionControlOrganization Не е започнато /
UseCasePrototypeImplementation Не е започнато /
PublicPresentation Не е започнато /
ArchitectureRevised Не е започнато /
SourceVersionControlOrganizationRevised Не е започнато /
UseCaseRealizations Не е започнато /
UseCaseImplementations Не е започнато /
PreFinalPresentation Не е започнато /
UseCaseImplementationsFinal Не е започнато /
FinalPresentation Не е започнато /

Извори

Last modified 2 months ago Last modified on Aug 16, 2020, 7:25:48 PM

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.