wiki:WikiStart

За проектот

Наслов: RentMyRide
Започнат: Мај 2020
Членови на тимот:

  • координатор член 1: Георги Тумбов, 183057
  • координатор член 2: Божидар Николовски, 183194
  • член 3: Стаменчо Богдановски, 173140
  • член 4: Милан Дамјаноски, 173014
  • член 5: Викторија Лазарова, 132044

Краток опис на проектот

Идејата на нашиот проект е да направиме веб апликација која ќе го поедностави процесот за изнајмување на автомобил. Нашата апликација е замислена така што ќе има дел за регистрација на страната, па откако ќе се регистрирате ќе може да изберете дали сакате да огласите автомобил за изнајмување или да изнајмите автомобил.

Чекори & Документација

Задачи Статус Фаза
BusinessCase Започнато /
Vision Започнато /
UseCaseList Започнато /
UseCaseScenarios Започнато /
ArchitectureInitial Не е започнато /
TechnologyChoice Не е започнато /
SourceVersionControlOrganization Не е започнато /
UseCasePrototypeImplementation Не е започнато /
PublicPresentation Не е започнато /
ArchitectureRevised Не е започнато /
SourceVersionControlOrganizationRevised Не е започнато /
UseCaseRealizations Не е започнато /
UseCaseImplementations Не е започнато /
PreFinalPresentation Не е започнато /
UseCaseImplementationsFinal Не е започнато /
FinalPresentation Не е започнато /

Извори

Last modified 3 months ago Last modified on Jun 30, 2020, 8:10:44 PM

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.