wiki:UseCaseList

UseCaseList

Список на сите случаи на користење на апликацијата

Активност Ентитет
Регистрација Корисник / Изнајмувач
Логирање Корисник / Изнајмувач
Изнајмување на возило Корисник
Внесување на ново возило Изнајмувач

Заклучок

Табелата / Списокот наведен погоре е подложен на измени.Тоа значи во зависност од можностите кои би ги додале подоцна на нашата веб апликација би додавале нови случаеви на користење, а доколку некои активности ги неовозможиме ќе бидат тргнати од истата.

Last modified 2 months ago Last modified on Jun 17, 2020, 6:01:13 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.