wiki:WikiStart
close Warning: Can't synchronize with repository "(default)" (The repository directory has changed, you should resynchronize the repository with: trac-admin $ENV repository resync '(default)'). Look in the Trac log for more information.

ФИНКИ Алумни

Опис на проектот

Идејата на овој проект е изградба на интерна социјална мрежа наменета воглавном за членови, студенти и партнери на факултетот, од индивидуелно ниво - до компаниско ниво. Социјалната мрежа ќе овозможува меѓусебна комуникација на поранешните и актуелните студенти на ФИНКИ и стапување во контакт со одредени компании кои се присутни на мрежата. Социјалната мрежа ќе овозможува наоѓање партнери со слични интереси и стартување нови соработки и потенцијални проекти.

Генерални информации за проектот

  • Vision - Визија и генерални потреби

Дипломски теми

Линк Наслов Студент Статус
FASMPEDI Работен наслов: ФИНКИ АЛУМНИ: Социјална мрежа, потреби, евалуација и демо имплементација Може да се пријавите Во фаза на координација

Поранешни циклуси на проектот

  • Имплементација од 2013-та година: WikiStart2013.

Ориентација

Целосна листа на сите локални вики страници, може да најдете тука: TitleIndex.

За проектот

Генерално отпочнат: 2013 | Почеток на циклус 3: 2019

Last modified 3 years ago Last modified on 02/02/20 21:27:01

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.