wiki:WikiStart

Ants

Софтверот за менаџмент Ants ги покрива сите неопходни делови на водење и организирано функционирање на една компанија - од менаџирање работни задачи, документи и клиенти па сè до финансиски извештаи и буџетирање.

Членови на тимот

Христијан Стојкоски 161117 (координатор)

Калина Трајаноска 162060

Чекори и документација

Задачи Статус Датум
Visionво изработка26.07.2020
BusinessCaseво изработка26.07.2020
Last modified 3 months ago Last modified on Jul 26, 2020, 6:55:49 PM

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.