wiki:WikiStart

За проектот

Наслов: Dérive

Членови на тимот:

  • координатор член 1: Сандра Стојановска 183045
  • координатор член 2: Елена Ридова 183034
  • член 3: Страшо Наумов 183050
  • член 4: Едвин Лековиќ 183131
  • член 5: Филип Ставров 183054

Опис на проектот:

Живееме во свет кој патувањето е подостапно од секогаш и туризмот станува една од најперспективните гранки во развој. Свесни за убавините кои ги нуди нашата земја, за кои сметаме дека не се доволно испромовирани и навидум изгледаат непристапни за странските туристи, дојдовме до идеја за креирање на веб апликација која би ги поврзала странските, но и домашни туристи, со македонските угостители. Од една страна, целта на овој проект е да ја олесни комуникацијата во процесот на организирање на патување преку едноставен пристап до сите информации кои би му биле потребни на еден турист за успешно снаоѓaње во нашата земја. Но, исто така и да ги помогне бизнисите на локалните угостители, а со тоа и нашата економија, преку овозможување поефективно искористување на нивните ресурси.

Чекори и документација

Задачи Чекори Фаза
BusinessCase
Vision
UseCaseList
UseCaseScenarios
ArchitectureInitial
TechnologyChoice
Last modified 9 hours ago Last modified on Jun 4, 2020, 11:14:58 AM

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.