wiki:WikiStart

За проектот

Наслов: Dérive

Членови на тимот:

  • координатор член 1: Сандра Стојановска 183045
  • координатор член 2: Елена Ридова 183034
  • член 3: Страшо Наумов 183050
  • член 4: Едвин Лековиќ 183131
  • член 5: Филип Ставров 183054

Опис на проектот:

Живееме во свет кој патувањето е подостапно од секогаш и туризмот станува една од најперспективните гранки во развој. Свесни за убавините кои ги нуди нашата земја, за кои сметаме дека не се доволно испромовирани и навидум изгледаат непристапни за странските туристи, дојдовме до идеја за креирање на веб апликација која би ги поврзала странските, но и домашни туристи, со македонските угостители. Од една страна, целта на овој проект е да ја олесни комуникацијата во процесот на организирање на патување преку едноставен пристап до сите информации кои би му биле потребни на еден турист за успешно снаоѓaње во нашата земја. Но, исто така и да ги помогне бизнисите на локалните угостители, а со тоа и нашата економија, преку овозможување поефективно искористување на нивните ресурси.

Чекори и документација

Задачи Статус Датум
BusinessCase Одобрено 04.06.2020
Vision Одобрено 04.06.2020
UseCaseList Одобрено 02.07.2020
UseCaseScenarios Одобрено 31.07.2020
ArchitectureInitial За Ревизија 31.07.2020
TechnologyChoice Одобрено 31.07.2020
SourceVersionControlOrganization Не е започнато
UseCasePrototypeImplementation Не е започнато
PublicPresentation Не е започнато
ArhitectureRevised Не е започнато
SourceVersionControlOrganizationRevised Не е започнато
UseCaseRrealizations Не е започнато
UseCaseImplementations Не е започнато
PreFinalPresentation Не е започнато
UseCaseImplementationsFinal Не е започнато
FinalPresentation Не е започнато
Last modified 2 months ago Last modified on Aug 23, 2020, 4:06:46 PM

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.