wiki:WikiStart

Членови
Петар Колоски
Антонио Крстевски
Александар Крстевски

Визија

Случај на употреба

Интервју

Бизнис случај

Критериуми за избор на решение


Индивидуални задачи - Антонио Крстевски

Задача 1 Избор на тип потсистем
Задача 2 Студија за изводливост
Задача 3 Методологија на развој
Задача 4 Методски техники и алатки
Референци

Индивидуални задачи - Александар Крстевски

Задача 1 Избор на тип потсистем
Задача 2 Студија за изводливост
Задача 3 Методологија на развој
Задача 4 Методски техники и алатки
Референци

Индивидуални задачи - Петар Колоски

•Задача 1
•Задача 2
•Задача 3
•Задача 4
•Референци

Last modified 17 months ago Last modified on Jun 9, 2019, 10:50:36 PM

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.