wiki:Vision

1.Вовед
Овој документ содржи опис на информацискиот систем кој сужи за изнајмување на велосипеди воведен од град Скопје за секојдневните потреби на граѓаните.


1.1 Цел
Целта на овој документ е да се даде јасна и прецизна слика на информацискиот систем, да се опише бизнис процесот, начинот на кој ќе функционира софтверот како и решенијата на пробемите со кои што се соочува општеството.


1.2 Опсег
Овој документ ќе се ориентира на проблемите со кои што во моментот се соочуваат сите граѓани а тоа е транспортот од едно место до друго и ќе ги опишеме решенијата кои што би ги решиле поголемите проблеми во општеството преку користењењ на еднен ваков систем.


1.3 Дефиниции, акроними и кратенки
ГПС уред за следење на локацијата - Претставува модерен систем кои што им помага на вработените во општината да имаат поголема контрола врз управувањето со изнајмување на велосипеди. Нуди пообемна евиденција на активностите поврзани со изнајмување на велосипеди, нуди поголема безбедност од злоупотреба на ваквата услуга.


1.4 Референци
Немаме референци.


1.5 Преглед
Оостатокот од овој документ содржи опис на системот, односно проблемите кој ги решава, кои се дополнителните бенефиции од еден ваков систем,кои се неговите корисници како и неговите функционалности.


2. Позиција


2.1 Бизнис можност
Бизнис можноста произлегува од тоа што не постои еден ваков систем во град Скопје а има доволно проблеми кои можат да се решат.


2.2 Дефинирање на проблеми

The problem of Гужви во сообраќајот
affects Граѓани кои треба да патуваат на растојание од 2-12 километри
the impact of which is Доцнење, Нервози, дополнителни финансиски трошоци за возачите
a successful solution would be Изнајмување на велосипед


The problem of Немање на личен велосипед
affects Оние кои не се во можност да купат велосипед. Оние кои немаат каде да го чуваат
the impact of which is Користење на поскап транспорт
a successful solution would be Можност за изнајмување

2.3 Дефинирање на позиција на продукт

For Сите учесници во сообраќајот
Who Сакаат да користат велосипеди за транспорт
The E-Bikes
That E-Bikes is a software That Нуди на корисниците лесно изнајмување и користење на велоспиеди
Unlike Другите чиј што велосипеди се нудат од едно место и изнајмувањето се прави лично или преку јавување на телефон
Our product Нуди велосипеди кои што можат да се најдат на повеќе локации и целиот процес на изнајмување се прави самостојно со помош на мобилна апликација.

3 Опис на засегнати корисници
Во овој проект се вклучени сите развивачи на софтверот кој треба да го направат овој систем функционален , вработените во општината кој се задолжени за надгледување и соодветно менаџирање на системот како и сите луѓе кои сакаат да го користат нашиот систем, но најчесто тоа се млади луѓе кој имаат некоја работа да завршат низ градот Скопје.


3.1 Демографија на пазарот
Системот произлезе од проблемите на сите луѓе кој неможат навреме да стигнат до својата дестинација и да ги завршат своите обврски, како и тие што само сакаат да се рекреираат.

  • What is your organization’s reputation in these markets?

Нашиот систем нуди повеќе функционалности, го олеснува плаќањето и е подостапен до корисниците.

  • What would you like it to be?

Ние се стремиме овој информациски систем да биде дел од најупотребуваното транспортно средство во градот

  • How does this product or service support your goals?

Нашата цел е да ги мотивираме луѓето да користат велоспиеди што е можно почесто при завршување на нивните обврски или при рекреација поради големите бенефиции за општеството.


3.2 Листа на засегнати

NameRepresentsRole
Граѓани Главни корисници на ИС Регистрација,Најава,Изнајмување
Развивачи на софтверотГи развиваат функционалностите на ИС Креирање и одржување на ИС
Контролори вработени во градот Да ги поправа велосипедите кои се неисправни за возење
Враборени во градотАдминистратори кој ќе се грижат за ИС да работи без проблемиОтсранување на проблеми и грижа на корисниците

3.3 Листа на корисници

NameDescriptionStakeholder
ГраѓаниГлавни корисници на системотГраѓани
Враборени во општинаАдминистратори кој ќе управуваат со ИСВработени во градот

3.4 Корисничка околина
Овој систем ќе го користат вработените задолжени за управување со овој систем во градот Скопје преку веб апликација со користење на десктоп компјутер или лаптоп, овој број на корисници би бил прилично мал од 3-6 луѓе.Крајните корисниците кој ќе можат да ја користат оваа апликација со смарт телефони со оперативен систем Android, во секое време од денот и од различни локации.Бројот на корисници што можат да ја користат апликацијата е променлив во текот на денот и доста голем.Времето потребно за завршување на потребата е мало и не повеќе од 5минути.


3.5 Профил на стекхолдери

RepresentativeГраѓани
DescriptionГлавни корисници на ИС
TypeЛуѓе од најразлична возраст и различни интереси и професии
ResponsibilitiesВнес на валидни податоци и почитување на правилата
Success CriteriaУспешна најава, почитување на правилата и плаќање
Involvement/
Deliverables/
Comments / IssuesНедоволен број слободни велоспиеди


RepresentativeРазвивачи на софтверот
DescriptionГи развиваат функционалностите на ИС
TypeЕксперт во областа на веб програмирање и мобилно програмирање
ResponsibilitiesКреирање и одржување на ИС
Success CriteriaУспешно завршување на дневните активности
InvolvementРазвивање и одржување на апликацијата
Deliverables/
Comments / IssuesГрешки и доцнење во испорака на решението


RepresentativeВраборени во градот
DescriptionВодат евиденција за користењето на велоспиедите и се справуваат со проблемите на корисниците
TypeВработени во градот определени за надзор на овој ИС
Responsibilitiesгрижа на корисниците
Success CriteriaУспешно справување со проблемите на корисниците
InvolvementКорисници на веб апликацијата
Deliverables/
Comments / Issues/

3.6 Профил на корисници

RepresentativeКорисници на андроид апликацијата
DescriptionОвие корисници ја користат андроид апликацијата која служи за изнајмување на велосипеди
Typeовие корисници имаат најразлична професија
ResponsibilitiesОвие корисници за да го користат овој информациски систем треба да се регистрираат и најават на андроид апликацијата
Success CriteriaУспехот на корисникот е во тоа што ќе може ефикасно да изнајми и користи велосипед
InvolvementПотреба да изнајми велосипед го вклучува корисникот да го користи овој ИС
Deliverables/
Comments / Issues /


RepresentativeАдминистратор
DescriptionОвие корисници се вработените во градот Скопје
TypeЕксперт во управување со системот
ResponsibilitiesПреглед на известувања од корисниците
Success CriteriaУспешна најава и успешно справување со проблемите на корисниците
InvolvementОвие корисници се вклучени во овој ИС како вработени од страна на градот Скопје за справување со проблемите со корисниците
Deliverables/
Comments / Issues /


RepresentativeКонтролори
DescriptionОвие корисници се најавуваат на веб сајт и гледаат дали има известувања за поправка на велосипеди
TypeОвие луѓе имаат познавање од сервисирање на велосипеди
ResponsibilitiesГлавната задача на овие корисници е да искочат на терен и да го поправат велосипедот кој бил неисправен
Success CriteriaУспехот на овој вид на корисници е во ефикасноста да поправи неисправен велосипед
InvolvementОвие корисници се вклучени во овој ИС како вработени од страна на градот Скопје за контрола на велосипедите
Deliverables/
Comments / Issues /

3.7 Key Stakeholder / User Needs

NeedПотреба за следење на велосипедот
PriorityВисок
Concernsградот Скопје
Current Solutionнема решение
Proposed Solutionsследење со ГПС на секој велосипед
Broadcast messages/

NeedПотреба за резервирање на велосипед
PriorityСреден
Concernsѓраѓаните на градот Скопје кој сакаат да го користат овој ИС
Current Solutionнема решение
Proposed Solutionsможност за следење на велосипедите
Broadcast messages/

NeedПотреба за пријавување на технички неисправни велосипеди
PriorityВисок
Concernsградот Скопје
Current Solutionнема решение
Proposed Solutionsможност за известувње на неисправен велосипед
Broadcast messages/

NeedПотреба за поправка на неисправни велосипеди
PriorityВисок
ConcernsГрадот Скопје
Current Solutionносење на велосипедот на сервисер
Proposed Solutionsпоправање на велосипедот на самото место
Broadcast messages

3.8Alternatives and Competition
Немаме конкуренти.


4Product Overview

4.1Product Perspective
Системот функционира самостојно односно не е зависен од друг систем. Системот има два подсистеми. Едниот систем претставува андроид апликација која ја користат корисниците за да изнајмат велосипед а другиот систем претставува веб апликација која е наменета за вработените во општината преку која апликација ги решаваат проблемите на своите корисници.


4.2Summary of Capabilities

Customer Support System

Customer BenefitSupporting Features
Резервација на велосипед Корисниците ќе можат да резервираат велосипед и така да бидат сигурни дека во станицата ќе има велосипед за нив
Техничка подршка на велосипедите Корисницте преку андроид апликацијата ќе можат да ги известат надлежните лица за поправка на неисправен велосипед
Водич за движење на велосипедот Корисницте ќе имаат можност за следење на водичот до нивната крајна дестинација
Можност за избор на соодветен мод КОрисниците ќе можат да изберат мод во зависност од нивната намера за корисење на велосипедот

4.3 Assumptions and Dependencies
Овој ИС нема да може да се користи доколку нема интернет конекција на уредот или ако корисникот не е регистриран.


4.4 Cost and Pricing

Бизнис случај


4.5 Licensing and Installation
Инсталацијата на мобилната апликација за кориснците е едноставно со нејзино преземање од Google Play Store, а веб апликацијата за вработените од градот Скопје треба да се пристапи преку веб прелистувач и соодветно да се најават.


5 Product Features

Функционалности на ИС

Мобилна апликација
Резервација на велосипед
Добивање на пин за отклучување
Преглед на мапа за приказ на локација на станица
Преглед на број на достапни велосипеди по станица
Избор на мод
Водич до одредено место
Испраќање на известување
Плаќање

Веб апликација

Преглед на известувањата од страна на администраторот
Преглед на известувањата од страна на контролерот


5.1 Резервација на велосипед
Преку оваа функционалност корисникот ќе има можност да резервира велосипед во одредена станица од каде што ќе сака да почне да се возии притоа ќе биде сигурен дека ќе има достапен веосипед за него


5.2 Добивање на пин за отклучување
Корисникот ќе има можност да го прочита ид на велосипедот преку NFC технологија и според ид на велосипедот ќе го добие соодветниот пин за катанецот и така ќе се изврши отклучувањето.


5.3 Преглед на мапа за приказ на локација на станица
Овој поглед нуди приказ на станици низ градот.


5.4 Преглед на број на достапни велосипеди по станица
Оваа функционалност му овозможува на корисникот полесно да најде достапен велосипед во неговата близина при што на мапа му се прикажуваат достапните велосипеди.


5.5 Избор на мод
Корисникот ќе има можност да избере користење на апликацијата во два мода за да се подобри корисничкото искуство.
1.Транспорт мод
-Мапа од градот
-Приказ на скратени патеки до дестинација
-Приказ на поминати километри
-Приказ на предвидено време до пристигнување до дестинација
2.Спорт мод
-Приказ на моментална и просечна брзина на движење
-Приказ на поминати километри
-Приказ на потрошени калории
-Приказ на време на возење


5.6 Водич до одредено место
Апликацијата ќе му прикажува насоки на корисникот за тоа каде да се движи за да дојде до својата дестинација.


5.7 Испраќање на известување
Корисникот ќе има можност да прати известување до администраторот во градот Скопје доколку неговиот велосипед не е исправен за возење


5.8 Плаќање
Корисникот ќе има можност да ги внесе податоците од својата картичка за плаќање на својот профил и кога ќе треба да се изврши плаќањето корисникот ќе треба само да притисне плати.


5.9 Преглед на известувањата од страна на администраторот
Адмнистраторот ќе има преглед врз известувањата што ѓи праќаат кориснците за техничка неисправност на велосипедите


5.10 Преглед на известувањата од страна на контролерот
Отакако администраторот ќе му испрати известуање на контролорот тој ќе треба да искочи на терен и да го поправи велосипедот


6 Constraints
Корисниците ќе користат мобилна апликација Вработените во градот ќе користат веб аплкација Сите корисници ќе мора да имаат пристап до интерент и да бидат регистрарани за да го користат овој ИС.


7 Quality Ranges
Системот треба да биде достапен за своите корисници 24/7 и навигацијата и функционалности треба да бидат лесни и интуитивни за користење од страна на корисниците.


8 Precedence and Priority
Приоритет на ИС функционалностите
Највисок 1
Најнизок 5
Мобилна апликација
Резервација на велосипед Приоритет 4
Добивање на пин за отклучување Приоритет 1
Преглед на мапа за приказ на локација на станица Приоритет 3
Преглед на број на достапни велосипеди по станица Приоритет 3
Избор на мод Приоритет 5
Водич до одредено место Приоритет 3
Испраќање на известување Приоритет 2
Плаќање Приоритет 1

Веб апликација

Преглед на известувањата од страна на администраторот Приоритет 1
Преглед на известувањата од страна на контролерот Приоритет 1


9 Other Product Requirements

Мобилна апликација
мобилен телефон со андроид оперативен систем со верзија 4 и над 4.
пристап до интерент.

Веб апликација
лаптоп или копмјутер
пристап до интернет


9.1 Applicable Standards
/


9.2 System Requirements
За користење на мобилната апликација потребен е оперативниот систем Андроид а за користење на веб апликацијата потребен е било каков систем кој поддржува пребарувач со пристап до интернет.


9.3 Performance Requirements
Овие две апликации не побаруваат уреди со високи перформанси, доволно е уредите да имаат некоја минимална конфигурација, пристап до интернет и соодветна верзија на оперативниот систем за мобилната апликација.


9.4 Environmental Requirements
Компјутерите треба да биде на температура помеѓу 21 и 23 степени,влажноста на воздухот да биде помеѓу 40 и 60 проценти.Доколку настене било каков технички проблем корисниците ќе можат да се обратат на е-маилот што ќе биде прикажан на Google Play Store.


10 Documentation Requirements
/


10.1 User Manual
Андроид апликацијата е лесна и интуитивна за користење и нема потраба од упатство за користењеи исто така и веб апликацијата.


10.2 On-line Help
Предвидена е функционалност која на корисниците ќе им овозможи да пријават на администраторот некаков технички проблем со велосипедот или да го контактираат администратор преку мејл доколку имаат некаков друг проблем или прашање.


10.3 Installation Guides, Configuration, Read Me File
За инсталацијата на андроид апликацијата потребно е google корисничка сметка и корисникот да биде најавен на Google PLay Store каде ќе бидат прикажани дополнителни надградувања на апликацијата и тоа што е ново во What's new делот,веб апликацијата се користи со најавување и нема потреба од доплонителна обука на персоналот што ќе ја користи туку само кратко усно објаснување.


10.4 Labeling and Packaging
/


11 Appendix 1 - Feature Attributes
[Features should be given attributes that can be used to evaluate, track, prioritize, and manage the product items proposed for implementation. All requirement types and attributes should be outlined in the Requirements Management Plan, however you may wish to list and briefly describes the attributes for features that have been chosen. Following subsections represent a set of suggested feature attributes.]


11.1 Status
[Set after negotiation and review by the project management team. Tracks progress during definition of the project baseline.]

Proposed [Used to describe features that are under discussion but have not yet been reviewed and accepted by the "official channel," such as a working group consisting of representatives from the project team, product management and user or customer community.]
Approved [Capabilities that are deemed useful and feasible and have been approved for implementation by the official channel. ]
Incorporated [Features incorporated into the product baseline at a specific point in time.]

11.2 Benefit
[Set by Marketing, the product manager or the business analyst. All requirements are not created equal. Ranking requirements by their relative benefit to the end user opens a dialogue with customers, analysts and members of the development team. Used in managing scope and determining development priority.]

Critical Од есенцијална важност е ИС системот да биде достапен во било кое време
Important Функционалноста која нуди најголема ефикасност е резервацијата на велосипедот
UsefulКорисни функционалности се водичот за возење,избор на мод,праќање на известувања,преглед на достапни велосипеди,и мапа на станици

11.3 Effort
Тимот се состои од 6 девелопери од кои 5 андроид девелопери, 1 веб девелопер и 1 проект менаџер. Проценката на изработка на системот е
1.Анализи на корисничките побарувања 10дена
2.Изработка на документ за софтверски побарувања 1 недела
3.Развој на андроид апликацијата 2месеци
4.Развој на веб апликацијата 2месец
5.Тестирање на андроид и веб апликацијата 2 недела


11.4 Risk
Најголем ризик преставува грешки при програмирањето и тестирањето.


11.5 Stability
за еден систем да е стабилен треба излезот на некоја акција да е под контрола затоа е важно програмскиот дел да е соодветно изработен.


11.6 Target Release
Овој ИС ќе биде пуштен за употреба за 4 месеци од почетокот на планирањето за развој.


11.7 Assigned To
Тимот се состои од 6 девелопери од кои 5 андроид девелопери, 1 веб девелопер и 1 проект менаџер.


11.8 Reason
Причината за изработка на овој систем е решњавње на дел од проблемите на ѓраѓаните кој се соочуваат при транспортот низ градот во секојденвниот живот.


Last modified 15 months ago Last modified on Jun 21, 2019, 9:50:04 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.