wiki:alek2

Студија на изводливост

1. Економска изводливост:

Со следнава анализа ќе покажам дека оваа инвестиција ќе биде профитабилна(цената е во евра) 5 андроид развивачи кој ќе развиваат 2 месеци за месечна плата од 300.

Прва годинаВтора година Трета година
Развој 3000 0 0
Одржување264264 264
Трошок3064264264
Вкупен продонес од изнајмување87,840 87,840 87,840
Вкупен продонес84,776 87,576 87,576

за дневни 1.500 корисници и 10ден од час ќе заработиме 244 евра на ден.Тоа е околу 7320 евра месечно

2. Техничка изводливост

Техничкиот изводливост на овој ИС е доста лесна со оглед на тоа дека денес во 21 век сите имаат мобилни уреди но апликацијата на изнајмување и резервација се состои од андроид оперативен систем кој е доста проширен, дополнително потребно ќе треба секој корисник да има интернет конекцинја и дебитна или кредитна картичка која ќе се користи за плаќање и при самата регистрација. со ова претпоставувам дека корисниците на апликацијата нема да имаат никаков проблем со нејзино користење.

3. Операциона изводливост

Доколку се реализира оваа апликација ќе биде користена поради потребата за поефикасен и модерен начин за алтернативно транспортно средство, оваа апликација не преставува проблем за користење и потребна е имплементирање на поголема заштита на личните и банкарските податоци на корисниците.

4. Временска изводливост

За развој на овој подсистем потребни се 2 месеци и 4 итерации.Првата итерација се состои од дефинирање на системот и анализа на корисничките побарувања, со втората итерација се реавива самата апликација потоа се тестира и се исправаат грешките,методологијата за овој подсистем е агилна поточно Scrum и можно е навраќање низ итерациите.

1 итерација: 3-4 дена

Креирање на визија.

Опис на проектот и неговата цел.

Интервју на корисниците

Дефинирање на барањата

Креирање на Случај на употреба

Креирање на дијаграми(дијаграми на случаи на употреба ,дијаграм на активностите).

Креирање на тим

2 итерација: 2 месец

Дизајн на GUI на подсистемот

Креирање на логичката структура на подистемот

Креирање на база на податоци

3 итерација: 1 недела

Тестирање на функциите на подсистемот

4 Итерација: 2-3дена

Поправање грешки

Last modified 16 months ago Last modified on Jun 1, 2019, 5:08:51 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.