wiki:business

Бизнис случај1. Вовед
Воведот во овој бизнис случај нуди преглед на целиот документ, вклучувајќи целта, опсегот дефиниции, акроними, кратенки референци.

1.1 Цел
Целта на овој Бизнис случај е да се документира оправданоста за развој и имплементација на едно вакво решени врз основа на проценетите трошоци како и врз основ на ризиците и очекуваните бенефиции што треба да се добијат.

1.2 Опсег
Овој ИС не е поврзан со други информациски системи.

1.3 Дефиниции, Акроними и кратенки
/

1.4 Референци
/


1.5 Преглед

Во овој бизнис случај се опишува бизнис потенцијалот и се донесува заклучок за тоа дали е исплатлив проектот e-bikes.

2. Опис на производот

e-bikes е решение кое им овозможува на граѓаните на градот Скопје можност за изнајмување и резервација на велосипеди, со ова би се решиле дел од проблемите со кој се соочуваат граѓаните при транспортот од едно до друго место но и можност за рекреација, сето ова би придонело до економски развој на градот.

3. Бизнис Контекст

Овој информациски систем е наменет за граѓаните на градот Скопје како главни корисници и за вработените во градот Скопје кој ќе го користат овој ИС како администратори и контролери и ќе се грижат за проблемите на крајните корисници за кого е наменет овој ИС.Ова решение би било комерцијално и не е продолжение на постоечко решение.

4. Цели на производот

Ова решение би било доста корисно на оние граѓани кои патуваат низ градот поради гужвите во сообраќајот и на оние кои немаат личен велосипед, Главен ризик на овоа решение би претставувала неодговорноста на граѓаните и злоупотребата на велосипедите.овие ризици можат да бидат менаџирани со дополнителни безбедносни мерки и нивно спроведување.


5. Финансиска прогноза

за развој на ова решение потребни се 3800евра за плата на вработените 264евра за базата на податоци Firebase која месечно чини 25 долари односно 22евра.

1 година
Развој3800
Одржување264
Трошок4064
Други трошоци 15 525
Вкупен продонес од изнајмување87 840
Вкупен придонес за првата година72,315

Други трошоци

12 000 денари 1 велосипед по 15 во секоја станица 180 000денари по 5 станици 900 000 денари 15000евра

5евра GPS чип за следењеза 75 велосипеди 375евра

2 евра NFC tag 150евра


за дневни 1.500 корисници и 10ден од час ќе заработиме 244 евра на ден.Тоа е околу 7320 евра месечно или 87 840 за една година


2 година
Развој/
Одржување264
Трошок264
Вкупен продонес од изнајмување87 840
Вкупен за втората година87576


3 година
Развој/
Одржување264
Вкупен продонес од изнајмување87 840
Вкупен за втората година87576

за втората и третата година очекуваме ист број на корисници

6. Ограничувања
/

Last modified 15 months ago Last modified on Jun 20, 2019, 3:36:56 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.