wiki:k

Критериуми за избор на решение


овој критериум е важен бидејќи
Acceptability 3 овој систем треба да биде прифатлив од страна на граѓаните поради намалување на гужвите и трошоците за транспорт.
Availability 3 Системот треба да биде достапен 24/7 за да ги задоволи различните потреби на граѓаните.
Cohesiveness 3 потребна е добра интеграција на подсистемите за да работи како еден систем без проблеми.
Compatibility 3 потребна е соодветна компатибилност помеѓу различните технологии што ќе се користат.
Documentation 2 документацијата би го забрзал развојот на овој ИС и би го намалило времето справувајќи се со грешки.
Ease of learning 3 корисниците ќе бидат од најразлична професија и возраст.
Economy 3 средствата ќе бидат одвоени од буџетот на градот Скопје и цредствата предвидени за развој на овој ИС не е неограничен.
Effectiveness 5 овој систем треба да дава точен резултат на секој влез за да прикаже одредени информации како време растојани моментална локација кои се неопходни за еден ваков систем
Efficiency 2 нашиот ИС треба биде завршен во даден рок и да не е подложен на грешки затоа што работи со приватни податоци.
Fast development rate 1 овој систем нема потреба да биде завршен во најкраток рок.
Flexibility 3 Поради тоа што постојано излегуваат нови технологии кои имаат свои предности потребно е системот да може лесно и брзо да се адаптира на нови средини за развој.
Functionality 4 од овој аспект би зависело задоволството на кориснците.
Implementability 4 потребно е функционалностите лесно да бидат имплементирани.
Low coupling 2 Потребно е лесно и добро одржување на системот и поголема модулатност на системот за лесно и едноставно тестирање и развој но не е неопходно.
Maintainability 2 одржувањето е клучно за постоењето на системот.
Portability 3 овој систем може да биде употребуван од било кое место во градот Скопје.
Reliability 3 овој ИС треба да биде доверлив бидејќи работи со приватни и чуствителни податоци.
Robustness 3 овој систем треба да може да се справува со грешките и големиот број на корисници
Security 5 овој аспект е од голема важност за кориснците бидејќи овој ИС вклучува плаќање со картичка и други приватни информации.
Simplicity 4 овој систем треба да биде едноставен за користење поради различната техничка писменост на граѓаните.
Testability 5 сакаме да може да се тестира за сите можни сценарија за да се осигураме дека нема да има непревидени ситуации исто така системот овозможува плаќање и потребно е таа функционалност добро да се тестира
Timeliness 2 овој систем треба да се заврши во предвидениот рок но квалитетот има поголема важност.
Visibility 3 потребен е добар маркетинг со цел да со зголеми бројот на корисници и да се информираат граѓаните за постоењето на ваков систем.
Last modified 15 months ago Last modified on Jun 23, 2019, 11:18:53 AM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.