wiki:toni1

1.Опис и дефинирање на системот Поради тоа што велосипедите се подложни на различни оштетувања неопходно е нивната детекција и поправка да е што е можно поефикасна. За таа цел потребен е систем(Customer relationship management) кој што ќе овозможи отварање на тикети за оштетувања на велосипедите од корисниците и нивно праќање односно пријавување до администраторот.
2. Готови софтверски решенија
Како готово софтверско решение за отварање на тикети го најдов https://freshdesk.com

Креирање на корисник


Назначување на улога на корисникот(администратор или контролор)

Отварања на тикети од страна на корисникот кој што сака да пријави проблем со изнајмениот велосипед односно внесување на наслов, опис, ниво на приоритет и статус на тикетот.

Преглед на тикет

Назначување на тикет на контролор

Преглед на корисници(администратори и контролори)

Last modified 16 months ago Last modified on Jun 1, 2019, 11:21:58 AM

Attachments (9)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.