wiki:Adding user

Version 4 (modified by 135012, 3 years ago) ( diff )

Почетна верзија на ова сценарио во понатамошниот развој на проектот кје има измени.

Use Case Scenario: Adding user

1. Guidance

This section provides a description of each section in the use case template.

2. Use Case Identification

2.1. Use Case ID: 1.0

2.2. Use Case Name: Adding user

2.3. Use Case History

  • Created by: ...
  • Date created: ...
  • Last updated by: ...
  • Date last updated: ...

Use Case Definition

3.1. Actors System Administrator,Doctor,Receptionist

3.2. Trigger A new user for HMS is identified who needs to be added to the system

3.3. Description

  1. Administrator add new Doctor, Receptionist, Nurse or Patient.
  2. Doctor add new Patient.
  3. Receptionist add new Patient.

3.4. Preconditions

Да се се имаат податоци за корисникот(име, презиме, матичен број, пол, специјалност).

3.5. Postconditions Describe the state of the system at the conclusion of the use case execution. Number each postcondition. Examples:

  1. Администраторот на системот да може да ги креира докторите, медицинските сестри и шалтерските работници, а пациентите да може да ги гледаат истите
  2. Докторот да може да додаде пациент, а администраторот да може да го одобри и да биде креирана корисничка сметка и потоа пациентот да може да ја користи истата исто така медицинските сестри и шалтерските работници да може да ги гледаат додадените пациенти.

3.6. Normal Flow

  1. Администраторот се најавува на системот оди во соодветните модули за додавање на Доктори,медицински лица,шалтерски работници и креира нови корисници во соодветните модули.

2.Докторот се најавува на системот оди во модулот за додавање на пациенти и креира нов пациент. 3.Шалтрскиот работник се најавува на системот оди во модулот за додавање на пациенти и креира нов пациент

3.7. Alternative Flows

Note: See TracWiki for help on using the wiki.