wiki:WikiStart

МАНУ Веб-сајт

Целта на проектот е изработка на нова веб локација за потребите на Македонската академија на науките и уметностите.

Системски побарувања

Општи побарувања

  • Нов проактивен графички дизајн и структура на веб локацијата
  • Базирање на системот на некоја CMS платформа заради полесно поставување и обновување на содржините
  • Поддржан со база на податоци заради давање структура на сите податоците вметнати во содржините

Детална листа на побарувања

Дизајн на системот

Дизајн на базата на податоци

Архитектура на системот

Тест локација

http://develop.ii.edu.mk/joomla

Предлози

Предлог за платформа

Предлог графички дизајн

Last modified 10 years ago Last modified on Oct 12, 2010, 5:51:16 PM

Attachments (7)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.