wiki:WikiStart

За проектот

Наслов: mobo.mk

Започнат: Мај 2020

Членови на тимот:

  • координатор 1: Леонид Стојковски 183137
  • координатор 2: Марко Ичев 183228

Опис на проектот

Мобилните телефони се почесто стануваат дел од нашето секојдневие па затоа нивната понуда и побарувачка секојдневно расте. За таа цел идејата на овој проект е да се креира место во онлајн просторот каде што ќе се задоволат потребите од купување и продажба на половни и нови мобилни уреди, а каде и воедно на потрошувачите ќе им се овозможи преглед на уреди од голем број производители, кои би им помогнале доколку се двоумат каков мобилен уред да одберат.

Чекори и документација

Задачи Статус Фаза
BusinessCase Одобрено 15.06.2020
ProjectVision Одобрено 15.06.2020
UseCaseList Одобрено 24.06.2020
UseCaseScenarios Одобрено 24.06.2020
ArchitectureInitial Не е започнато /
TechnologyChoice Не е започнато /
SourceVersionControlOrganization Не е започнато /
UseCasePrototypeImplementation Не е започнато /
PublicPresentation Не е започнато /
ArchitectureRevised Не е започнато /
SourceVersionControlOrganizationRevised Не е започнато /
UseCaseRealizations Не е започнато /
UseCaseImplementations Не е започнато /
PreFinalPresentation Не е започнато /
UseCaseImplementationsFinal Не е започнато /
FinalPresentation Не е започнато /
Last modified 4 months ago Last modified on Jun 24, 2020, 4:37:02 PM

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.