wiki:WikiStart

Caessino

Кратко име: Caessino

Целосен наслов: Virtual Casino - Caessino

Започнат: Март 2021

Членови на тимот:

  1. Симон Анастасов 201003 - координатор
  2. Давид Ѓорѓиевски 203018
  3. Глигорчо Глигоров 203125

Ментор:

проф. д-р Вангел Ајановски

Опис на проектот

Нашиот проект е виртуелно казино, во кое корисниците можат да се забавуваат (online). Самиот корисник ќе може да се регистрира со податоци за него, вклучувајќи ја и неговата кредитна картичка, по што неговите информации ќе бидат зачувани во база на податоци, и тој ќе може да се приклучи на забавата. Корисниците ќе можат да изберат од разните забавни игри. Ќе можат да изберат колку кредит (чипови) да постават во моменталната игра во која сакаат да играат, како и со која сума ќе играат при секоја игра. Исто, за секој корисник одделно ќе се водат статистики, за сумите што ги добил при играње во казиното.

Документација

Задачи Статус Датум
Vision одобрено 17.3.2022
BusinessCase одобрено 17.3.2022
UseCaseList одобрено 20.3.2022
UseCaseScenarios одобрено 20.3.2022
ArchitectureInitial одобрено 23.3.2022
TechnologyChoice одобрено 23.3.2022
SourceVersionControlOrganization одобрено 23.3.2022
UseCasePrototypeImplementation одобрено 11.6.2022
PublicPresentation оддржана 24.6.2022
ArchitectureRevised одобрено 30.6.2022
SouceVersionControlOrganizationRevised одобрено 30.6.2022
UseCaseRealizations одобрено 30.6.2022
UseCaseImplementations одобрено 30.6.2022
PreFinalPresentation оддржана 12.7.2022
UseCaseImplementationsFinal одобрено 17.7.2022
FinalPresentation оддржана 19.7.2022
Last modified 2 years ago Last modified on 07/19/22 19:37:30

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.