wiki:WikiStart

Educatum

Систем за учење и евиденција на ученици

Започнат: ноември 2021

Предмет: Бази на податоци 2021/2022/Зимски

Под менторство на: вонр. проф. д-р Вангел Ајановски и демонстр. м-р Ненад Анчев

Краток опис на проектот

Веб апликација која овозможува пребарување и пристап до наставници кои држат приватни часови и нивно поврзување со учениците. Целта е да им се помогне на учениците да ги совладаат посакуваните знаења со избор на наставник по желба, додека пак на наставниците им е овозможена полесна евиденција на нивните ученици и еден вид на маркетинг.

Доколку корисникот се регистрира како наставник, избира еден или повеќе предмети кои сака и е квалификуван да ги предава. По регистрацијата следува пристап до алатки кои му овозможуваат водење на евиденција (во која спаѓа и плаќањето) за секој негов ученик со ID, име, презиме, телефонски број, e-mail и слично. Секој наставник ќе може да гледа и распоред со термини.

Предметите се од различни области. Доколку предметот не постои во системот, истиот може да биде додаден. Дел од атрибутите на предметот се ID и име. Исто така предметот има опис за повеќе теми (доколку се работи за математика, теми би биле геометрија, тригонометрија итн.). Ученикот по регистрацијата бира предмет, по што следува листа од сите наставници на предметот, прикажани со детални информации и контакт.

Целата координација и менаџмент со системот ќе биде одговорност на администраторот.

Членови на тимот

Име и презимеИндекс
Марија Мицевска - координатор 193041
Ана Младеновска 193140

Фази и координација

Фаза Име на фазаСтатус
Ф0 Дефинирање на проектот Одобрено
Ф1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
Ф2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
Ф3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрено
Ф4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрено
Ф5 Прототип апликација - Основни функционалности Одобрено
Ф6 Нормализација и подобрувања на дизајнот Одобрено
Ф7 Напреден апликативен развој Не е започнато
Last modified 22 months ago Last modified on 09/19/22 15:03:40

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.