wiki:WikiStart

Finki Chattery

За Проектот

Име на проектот: FinkiChattery
Започнат:

Членови:

 • Укиќ Куштрим - 191291
 • Панчовски Мартин - 183126
 • Цветаноски Димитар - 171122
 • Стојковски Драган - 173137
 • Петар Нацевски - 183251
 • Николовска Ана Марија - 173224
 • Спирковски Божидар - 195094
 • Пандилоски Александар - 171051
 • Сара Фазли - 181047
 • Амар Телаи - 151521
 • Марко Стојков - 193245

Ментор:

 • проф. д-р Вангел Ајановски

Опис на проектот

FinkiChattery е веб апликација користена од студенти кој имаат прашања во врска со одреден предмет/тема на ФИНКИ. Студентите можат да постават прашање или да дадат одговор на некое од прашањата и со тоа да помогнат на своите колеги со нивниот проблем.

Чекори и документација

Фаза Задачи Статус Датум
Ф1 BusinessCase Во фаза на одобрување
Ф1 Vision Во фаза на одобрување
Ф1 UseCaseList Во фаза на одобрување
Ф1 UseCaseScenarios Во фаза на одобрување
Ф2 ArchitectureInitial Во фаза на одобрување
Ф2 TehnologyChoice Во фаза на одобрување
Ф2 SourceVersionControlOrganization Во фаза на одобрување
Ф2 UseCasePrototypeImplementation Во фаза на одобрување
М1 PublicPresentation Во фаза на одобрување
Ф3 ArchitectureRevised Во фаза на одобрување
Ф3 SourceVersionControlOrganizationRevised Во фаза на одобрување
Ф3 UseCaseRealizations Во фаза на одобрување
Ф3 UseCaseImplementations Во фаза на одобрување
М2 PreFinalPresentation Не е започнато
Ф4 UseCaseImplementationsFinal Не е започнато
М3 FinalPresentation Не е започнато
Last modified 2 years ago Last modified on 01/23/22 12:08:17

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.