wiki:WikiStart

FitnessTrackingApp

Предмет: Бази на податоци во 2023/2024/Зимски

Под менторство на: проф. д-р Вангел Ајановски и тутор Хана Хасаницај

Краток опис

Базата ќе содржи 9 ентитети: User, WorkoutProgram, Day, Workout, Exercise, PersonalizedExercise, Meal, Ingredient, PersonalizedIngredient. Со помош на оваа база ќе може да се изработи веб базирана апликација на која корисниците можат да внесат лични информации, да водат евиденција за нивните тренинзи и исхрана. Исто така оваа апликација ќе овозможи чување на програми за вежбање.

Членови на тимот

Име и презиме Индекс
Марко Ѓорѓиевски - координатор 201136

Содржина

Фаза Име на фаза:Статус:
Ф0 Дефинирање на проектот Одобрена
Ф1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрена
Ф2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрена
Ф3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL ПогледиAssignment Одобрена
Ф4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Завршена
Ф5 Прототип апликација - Основни функционалности Завршена
Ф6 [ Нормализација и подобрувања на дизајнот] Не започната
Ф7 [ Напреден апликативен развој] Не започната
Last modified 5 months ago Last modified on 02/11/24 20:49:12
Note: See TracWiki for help on using the wiki.