wiki:WikiStart

Fully Stocked

Inventory Management System

Започнат: ноември 2022

Предмет: Бази на податоци 2022/2023/Зимски

Под менторство на: вонр. проф. д-р Вангел Ајановски, асистент м-р Ненад Анчев и демонстратор Ана Младеновска

Краток опис на проектот

Овој систем претставува веб апликација која има за цел да и помогне на било која организација која содржи во нејзините рамки еден или повеќе магацини, во која таа чува одредени артикли од различни категории.

Дел од вработените, кои се работници во ваквите организации имаат за задача да управуваат со овие магацини, односно да се осигураат дека количините кои се достапни од секој артикл на секоја локација се доволни за непречено да се одвиваат останатите процеси во организацијата. Доколку увидат работниците дека тоа не е случајот, должни се да го известат задолжениот менаџер, кој потоа би креирал нарачка со цел да ги набави артиклите што недостасуваат од овластениот набавувач. Дополнително работниците може да креираат сметкопотврди кои имаат за цел да го документираат изливот на артикли од конкретниот магацин.

За секој работник и менаџер во системот чуваме ИД, име, презиме, корисничко име, емаил и лозинка, додека за набаувачите дополнително чуваме и адреса(улица, број и град), телефон и опис.

Главна придобивка од користењето на овој систем е тоа што комплетно го автоматизира и дигитализира досега рачниот начин на менаџирање на магацините и овозможува сите активности да се одвиваат покоординирано, поорганизирано, побезбедно и со помалку грешки.

Членови на тимот

Име и презиме Индекс
Дарко Сасански - координатор201065
Бојан Трпески201091

Фази на имплементација

Фаза Име на фаза Статус
Ф0Дефинирање на проектот Одобрено
Ф1Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
Ф2Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
Ф3Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрено
Ф4Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрено
Ф5Прототип апликација - Основни функционалности Завршено
Ф6Нормализација и подобрувања на дизајнот Не е започната
Ф7Напреден апликативен развој Не е започната
Last modified 17 months ago Last modified on 03/02/23 15:20:26

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.