wiki:WikiStart

GymBuddies

Систем за евиденција на членствата во теретана, рутините за вежбање и напредокот.

Започнат:Ноември 2023

Предмет:Бази на Податоци 2023/24 Зимски

Под менторство на: проф. д-р Вангел Ајановски и тутор Хана Хасаницај

Краток опис на проектот

Фитнес апликацијата е софтверска апликација која ги чува податоците за тренингот и напредокот на корисниците. Оваа апликација може да биде корисна за луѓе кои сакаат да ги следат своите фитнес цели и да ги подобрат своите вежби. Апликацијата може да има корист од базата на податоци за корисниците, нивните рутини за вежбање и напредокот. Корисниците можат да ги следат своите рутини за вежбање и да ги прегледуваат своите статистики за напредокот.

Корисниците во системот може да се регистрираат така што потребно е да внесат свое корисничко име, име и презиме,телефонски број, e-mail и лозинка.За секој корисник откако ќе регистрира акаунт, ќе се чува одредено ID и сите податоци кои се добиваат со самата најава.

За да создадете систем за фитнес, кој ќе ги следи членствата во теретана, рутините за вежбање и напредокот, потребно е да имате база на податоци. Во базата на податоци, можете да ги чувате информациите за вашите членови, нивните рутини за вежбање и напредокот. Системот може да содржи и функционалности за преглед на статистиките за напредокот на вашите членови.

Членови на тимот

Име и презиме Индекс
Михаил Ѓорѓиев 216037

Фази и координација

Фаза Име на Фаза Статус
Ф0 Дефинирање на проектот Одобрено
Ф1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
Ф2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Започнато
Ф3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Започнато
Ф4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Започнато
Ф5 Прототип апликација - Основни функционалности Започнато
Ф6 Нормализација и подобрувања на дизајнот Не е започнато
Ф7 Напреден апликативен развој Не е започнато
Last modified 5 months ago Last modified on 02/10/24 00:26:31

Attachments (4)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.