wiki:WikiStart

Цел на проектот

Целта на овој проект е креирање на online книжарница која ќе им дозволи на корисниците да купуваат книги електронски.

Членови

  • Елена Стојанова
  • Иван Трајков
  • Лилјана Димовска
  • Христина Клинчарова

Документација

Визија
Use-case модел преглед
Проектен план

Last modified 9 years ago Last modified on 11/19/15 22:44:28

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.