wiki:WikiStart

Цел на проектот

Целта на овој проект е креирање на online книжарница која ќе им дозволи на корисниците да купуваат книги електронски.

Членови

  • Елена Стојанова
  • Иван Трајков
  • Лилјана Димовска
  • Христина Клинчарова

Документација

Визија
Use-case модел преглед
Проектен план

Last modified 4 years ago Last modified on Nov 19, 2015, 10:44:28 PM