wiki:WikiStart

Innova

Наслов на проектот: Innova

Започнат: Март 2024

Членови на тимот:

  • Владо Поповски 222039 - координатор

Ментор:

проф. д-р Вангел Ајановски

Опис на проектот

Онлајн продавница за компјутерски хардвер и додатоци кои ќе ги исполни вашите потреби.

Чекори и документација

ФазаЗадачиДатумСтатус
Ф1-И1Vision03/07/2024Чека одобрение
Ф1-И1BusinessCase03/07/2024Чека одобрение
Ф1-И2UseCaseList03/07/2024Чека одобрение
Ф1-И2UseCaseScenarios03/07/2024Чека одобрение
Ф2-И1ArchitectureInititial03/07/2024Чека одобрение
Ф2-И1ТechnologyChoicel03/07/2024Чека одобрение
Ф2-И1SourceVersionControlOrganization03/07/2024Чека одобрение
Ф2-И2UseCasePrototypeImplementationЗапочната
Milestone 1PrototypePublicPresentation
Ф3-И1ArchitectureRevised
Ф3-И1SourceVersionControlOrganizationRevised
Ф3-И1UseCaseRealizations
Ф3-И2UseCaseImplementations
Milestone 2PreFinalPublicPresentation
Ф4-И1UseCaseImplementationsFinal
Milestone 3FinalPublicPresentation
Last modified 12 days ago Last modified on 07/03/24 19:06:22

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.