wiki:WikiStart

Mebel City

Наслов на проектот: Mebel City

Членови на тимот:

  • Наце Ѓорѓиевски 203019 - координатор

Ментор:

проф. д-р Вангел Ајановски

Опис на проектот

Онлајн продавница за продажба на мебел.

Чекори и документација

Задачи Статус Датум
Vision Одобрено 21.09.2022
BusinessCase Одобрено 21.09.2022
UseCaseList Одобрено 21.09.2022
UseCaseScenarios Одобрено 21.09.2022
ArchitectureInitial Одобрено 21.09.2022
TechnologyChoice Одобрено 21.09.2022
SourceVersionControlOrganization Одобрено 21.09.2022
UseCasePrototypeImplementation Одобрено
PublicPresentation Оджрана 10.11.2022
ArchitectureRevised Одобрено 14.12.2022
SouceVersionControlOrganizationRevised Одобрено 14.12.2022
UseCaseRealizations Одобрено 14.12.2022
UseCaseImplementations Одобрено 14.12.2022
PreFinalPresentation Оджрана 22.12.2022
UseCaseImplementationsFinal
FinalPresentation
Last modified 19 months ago Last modified on 12/22/22 13:55:19

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.