wiki:WikiStart

Musion

Краток опис на проектот:
Musion е платформа којашто има за цел да овозможи поврзување на клиенти (организатори на настани) со музички артисти. На оваа платформа ќе може да се регистрира секој кој сака да ангажира одреден музички артист. Платформата на брз и едноставен начин ќе овозможи листање на артисти, кои се регистрирале на платформата, со цел организаторот да го најде посакуваниот артист за неговиот следен настан. Го олеснуваме начинот на водење преговори помеѓу организаторот на настанот и артистот. Покрај тоа артистите како корисници на платформата доколку имаат свој менаџер, ќе имаат можност да испратат покана до истиот, за тој да може да раководи со профилот и да менаџира со водењето на преговори за одредени настани.

Членови на тимот

  • Игор Даниловски (координатор) 191273
  • Виктор Гавриловиќ 191151
  • Бојан Симичиев 191215

Предмет: Бази на податоци во 2021/2022/Зимски

Под менторство на: вонр. проф. д-р Вангел Ајановски и демонстр. м-р Ненад Анчев

Содржина:

Фаза Име на фаза Статус
Ф0 Дефинирање на проектот Одобрено
Ф1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
Ф2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
Ф3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрено
Ф4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Започнато
Ф5 Прототип апликација - Основни функционалности Започнато
Ф6 Нормализација и подобрувања на дизајнот Не е започнато
Ф7 Напреден апликативен развој Не е започнато
Last modified 22 months ago Last modified on 09/18/22 14:37:35

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.