wiki:WikiStart

https://develop.finki.ukim.mk/projects/OneFlow/wiki/ERModel https://develop.finki.ukim.mk/projects/OneFlow/wiki/RelationalDesign https://develop.finki.ukim.mk/projects/OneFlow/wiki/UseCaseModel https://develop.finki.ukim.mk/projects/OneFlow/wiki/AdvancedReports https://develop.finki.ukim.mk/projects/OneFlow/wiki/PrototypeApp

Наслов на проектот: Универзален систем за менаџирање на производство за мали компании

Членови на тимот:

  • Садула Јакупоски 201156

Краток опис: Системот за менаџирање на производство е наменет за мали компании со производствени капацитети. Овој универзален систем овозможува ефикасно управување со репро материјалите и складовите на компанијата, креирање на налози за производство, водење на нарачки и фактурирање. Со својата универзалност и едноставност, системот е идеален за мали претпријатија без распространета администрација, бидејќи не бара специјално обучување на лица за материјално работење.

Детален опис: Овој систем има за цел да олесни и подобри го процесот на управување со репро материјалите и складовите за малите компании. Со користење на овој систем, компаниите ќе можат лесно да следат и контролираат процесот на производство, да креираат и проследуваат налози за производство, како и да ги издаваат фактури за нарачките.

Системот е дизајниран со фокус на универзалност и едноставност за употреба, што значи дека не е потребно специфично обучување за неговата употреба. Ова го прави идеален за мали компании каде што не постои или е ограничена административната поддршка.

За кого е наменет системот: Системот е наменет за малите компании кои имаат производствени капацитети и кои што немаат распространета администрација. Тој е идеален за овие компании бидејќи е универзален и едноставен за употреба, без потреба од специјализирани знаења за материјално работење.

Проблеми кои ќе се решаваат:

  • Недостиг на ефикасно управување со репро материјалите и складовите.
  • Недостиг на ефикасен систем за креирање на налози за производство и фактурирање.
  • Потреба за упростено и универзално решение за менаџирање на производството.

Видови корисници: Корисниците на системот вклучуваат вработени во компаниите кои што се одговорни за управување со репро материјалите и складовите, креирање на налози за производство и фактурирање, како и за сите други процеси поврзани со производството.

Разлика од други решенија: Овој систем се разликува од другите решенија претежно по својата универзалност и едноставност за употреба. Додека постојат други решенија на пазарот, овој систем е дизајниран да биде лесен за користење и да ги задоволи потребите на мали компании без распространета администрација.

Тип на апликација: Системот е веб-базиран, што значи дека може да се пристапи преку веб прелистувачот од било кој уред со интернет конекција. Ова го прави флексибилно и погодно за користење од страна на различни видови корисници.

Last modified 5 months ago Last modified on 02/21/24 17:06:59
Note: See TracWiki for help on using the wiki.