wiki:WikiStart

Welcome to People's Choice

Проект по Бази на Податоци


Почеток на проектот:
Јули 2021

Членови на тимот:
Бисера Пешевска 161029

Фази од проектот

Фаза Документација Статус
Ф0 Дефинирање на проектот Одобрено
Ф1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
Ф2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
Ф3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Чека одобрување
Ф4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Чека одобрување
Ф5 Прототип апликација - Основни функционалности Започнато

Last modified 3 years ago Last modified on 09/14/21 16:26:21

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.