wiki:WikiStart

За проектот

Наслов: PlanMyTripToMacedonia
Започнат: Април 2021
Членови на тимот:
координатор - Ема Спирова 163067
Ментор: проф. д-р Вангел Ајановски

Опис на проектот

Во овој проект се развива Веб апликација која ќе овозможи креирање на план за што да се посети во одреден регион во Македонија или само во одреден град во Македонија, врз основа на кориснички барања. Секој корисник ќе може да одбере дали ќе патува сам/со група/семејство/партнер, колку дена ќе седи, категории што сака да посети (природа, монументи, музеи, паркови, езера, водопади итн.), за да се генеририраат предлог локации според барањата.

Чекори и документација

Задачи Статус Датум
BusinessCase Одобрено 16.04.2021
Vision Одобрено 16.04.2021
UseCaseList Одобрено 26.04.2021
UseCaseScenarios Одобрено 06.05.2021
ArchitectureInitial Одобрено 21.05.2021
TechnologyChoice Одобрено 21.05.2021
SourceVersionControlOrganization Одобрено 31.05.2021
UseCasePrototypeImplementation Започнала 01.07.2021
PublicPresentation Одржана Септември
ArchitectureRevised Одобрено 27.12.2021
SourceVersionControlOrganizationRevised Одобрено 27.12.2021
UseCaseRealizations Одобрено 27.12.2021
UseCaseImplementations Одобрено 27.12.2021
PreFinalPresentation Одржана 27.12.2021
UseCaseImplementationsFinal Одобрено 09.02.2022
FinalPresentation Одобрено 09.02.2022
Last modified 2 years ago Last modified on 02/10/22 09:50:16

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.