wiki:WikiStart

Welcome to University Planner Wiki Page

Лого:

Краток опис

"University Planner" е систем за управување со академските обврски на студентите, изработен со цел да го олесни и подобри искуството на студирањето. За да ги задоволи потребите на студентите, базата на податоци на овој планер ќе содржи широк спектар информации поврзани со академскиот календар и активностите при студирањето како што се: податоци за распоредот на часови за предметите кои ги следи студентот, термини за испити/колоквиуми, информации за домашни задачи, курсеви, материјали и препорачана литература за предметите кои студентот ги слуша, информации за проекти, забелешки од предавањата, термини за консултации ... Во целост, "University Planner" не е само база на податоци, туку целосен алат за поддршка на студентите во нивното студентско искуство, обезбедувајќи им лесна и ефикасна управа на академските задачи и обврски.

(повеќе детални информации за проектот може да се најдат на страната - Дефинирање на потреби за база на податоци

Членови на тимот

Имe и презиме Индекс
Сара Стојилкова - координатор215073
Маргарита Стојковска121232
Илинка Ставрова133039
Христијан Серафимовски215051

Предмет: Бази на податоци 2023/2024/Зимски

Под менторство на: проф. д-р Вангел Ајановски и Хана Хасаницај

Тимски состаноци

Датум на одржување: Агенда:
24.11.2023 Дефинирање на проектот и почетен ER дијаграм
13.12.2023Корекции на дијаграмот по консултации со менторот
29.12.2023Корекции на дијаграмот по консултации со професорот, поделба на работни обврски помеѓу членовите на тимот
03.01.2024Корекции на ER дијаграмот, пополнување на податочни побарувања
19.01.2024Додавање на табели во DBeaver
19.01.2024Корекција на имплементацијата во DBeaver, SQL Queries за пристап до базата
27.01.2024Состанок за координација и поделба на обврски за напредни извештаи од базата
29.01.2024Тимски состанок за координација помеѓу членовите на тимот
15.02.2024Тимски состанок за координација помеѓу членовите на тимот за финална презентација на Фаза5
20.02.2024Приперема за финална презентација

Фази на изработка

Фаза Линк до фазата Статус Датум:
P0Дефинирање на потреби за база на податоци Oдобрена 04.01.2024
P1Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрена 04.01.2024
P2Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Oдобрена 05.02.2024
P3Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Oдобрена 05.02.2024
P4Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрена 05.02.2024
P5Сценарија за пристап до база на податоци од апликација Чека на одобрување
P6Нормализација и подобрувања на дизајнот на базата Не е започнатa
P7Напреден апликативен развој Не е започнатa
Last modified 5 months ago Last modified on 02/21/24 17:16:29

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.