wiki:WikiStart

За проектот

Наслов: Schedlr
Започнат: Октомври 2022
Членови на проектот:

  • Ѓоко Костадинов 173301 - координатор

Ментор:

  • Проф. д-р Вангел Ајановски

Опис на проектот


Schedlr e сервер базирана веб апликација кој што има за задача да овозможи на корисниците да резервираат услуги кај кои што се нудат од бизниси. Оваа апликација има за задача да им помогне на луѓето да направат споредба меѓу истите услуги нудени од различни бизниси. Од страна на бизнисите, оваа апликација има за задача да им помогне да допрат од поголема публика на корисници, а од друга страна, да го автоматизира процесот на резервација на термини кај истите.


Чекори и документација


ЗадачиСтатусДатум
RiskList Одобрено 19.10.2022
Vision Одобрено 11.01.2024
UserCaseList Одобрено 11.01.2024
UseCaseScenarios Одобрено 11.01.2024
ArchitectureInitial Одобрено 11.01.2024
TechnologyChoice Одобрено 11.01.2024
SourceVersionControlOrganization Одобрено 11.01.2024
UseCasePrototypeImplementation Одобрено 11.01.2024
PublicPresentation Одржана 11.01.2024
ArchitectureRevised Одобрено 19.10.2022
SourceVersionControlOrganizationRevised Одобрено 24.01.2024
UseCaseRealizations Одобрено 24.01.2024
UseCaseImplementations Одобрено 24.01.2024
PreFinalPresentation Одржана 24.01.2024
UseCaseImplementationsFinal
FinalPresentation
Last modified 6 months ago Last modified on 01/28/24 13:32:06

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.