wiki:WikiStart

Tinki


Наслов: Tinki
Започнат: Септември 2020

Членови:

  1. Владко Здравковски 143096
  2. Ивана Илиќ 143078

Опис на проектот


Идеја за реализација на овој проект добивме бидејќи мислиме дека ако постои ваква веб-апликација ќе биде многу полесно за студентите да најдат фирми кои нудат пракса и работа за вештините кои ги поседуваат, и вештините кои сакаат да ги научат во текот на праксата или работата.

Чекори и Документација


Задачи СтатусФаза
Business CaseОдобрено21.12.2020
VisionОдобрено21.12.2020
Use Case ListОдобрено21.12.2020
Use Case ScenarioОдобрено21.12.2020
Initial ArchitectureОдобрено28.12.2020
Technology ChoiceОдобрено28.12.2020
Source Version Control OrganizationОдобрено28.12.2020
Use Case Prototype ImplementationОдобрено18.01.2020
Public PresentationОдобрено18.01.2020
Architecture RevisedОдобрено08.02.2020
Source Version Control Organization RevisedОдобрено08.02.2020
Use Case RealizationsОдобрено11.02.2021
Use Case ImplementationОдобрено08.02.2021
Pre Final PresentationОдобрено08.02.2021
Use Case Implementation FinalОдобрено08.02.2021
Final PresentationЗакажана12.02.2021

Last modified 3 years ago Last modified on 02/11/21 12:46:01

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.