wiki:WikiStart

Welcome to Trust Shield

Онлине продажба на полиси

Започнат: Ноември 2023

Предмет: Бази на податоци 2023/2024/Зимски

Под менторство на: проф. д-р Вангел Ајановски и Хана Хасаницај

Краток опис:

Trust Shield, е иновативна онлине апликација за продажба на полиси, има за цел да ја подобри искуството на клиентите преку јак систем на база на податоци. Базата ќе вклучува различни табели за ефикасно управување и чување на критични информации.

Замислениот проект вклучува кориснички интерфејс за лесно внесување, пронаоѓање и управување со податоци. Имплементацијата на валидација на податоци и мерки за безбедност ќе биде приоритет, обезбедувајќи целост и поверителност на осетливите информации. Веб-базираната платформа би овозможила пристап за авторизирани корисници, овозможувајќи им да управуваат со полиси, обработуваат искази и генерираат инсајтфул извештаи.

Во суштина, базата за проектот на e-insure има за цел да револуционизира управувањето со осигурувања преку систематско организирање на податоците, подобрување на ефикасноста на работниот процес и крајно обезбедување на подобрени услуги за клиентите и персоналот.

Членови на тимот:

Име и презиме Индекс
Ардит Амети 175012

Содржина:

Фаза Линкови Статус
P0 Дефинирање на потреби за база на податоци ОДОБРЕНА
P1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања ОДОБРЕНА
P2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) ОДОБРЕНА
P3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи ОДОБРЕНА
P4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) ОДОБРЕНА
P5 Сценарија за пристап до база на податоци од апликација ОДОБРЕНА
P6 Нормализација и подобрувања на дизајнот на базата Не е започнато
P7 Напреден апликативен развој Не е започнато
Last modified 3 months ago Last modified on 04/23/24 10:45:20

Attachments (4)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.