wiki:WikiStart

Virtual Book Heaven

Систем за управување со книги од најразличен формат

Започнат: Ноември 2023

Предмет: Бази на податоци во 2023/2024/Зимски

Под менторство на: проф. д-р Вангел Ајановски и Хана Хасаницај

Краток опис на проектот

Проектот "Virtual Book Heaven" е веб апликација со добро структурирана база на податоци, пружајќи централно место за управување со информации за разновидни типови на книги. Системот вклучува детали за авторите, издавачките куќи, категориите и други значајни атрибути, создавајќи разнострана колекција со податоци за лесно пребарување и истражување.

Датабазата чува информации за потрошувачите/клиентите, обезбедувајќи целосен преглед на корисниците на системот. Податоците за нарачките извршени преку апликацијата се лесни за прегледување и овозможуваат детален увид во книгите кои ги набавуваат потрошувачите.

Системот е дизајниран за брзо извршување на различни видови на пребарувања, како што се пребарување на книги според автор, категорија или издавачка куќа. SQL queries овозможуваат едноставно додавање, бришење и ажурирање на податоци, обезбедувајќи го функционалниот аспект на системот без потреба од дополнителен кориснички интерфејс. Датабазата е добро оптимизирана за перформанси и обезбедува конзистентност и интегритет на податоците преку користење на соодветни SQL конструкции и релации помеѓу табелите. Овој пристап го прави системот едноставен за управување и одржување, истовремено обезбедувајќи моќна функционалност.

Членови на тимот

Име и презиме Индекс
Христијан Мучев 161007
Стефан Ангеловски 216091

Фази на проектот

Фаза Линкови до страници за фазата Статус
P0 Дефинирање на проектот одобрено
P1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања одобрено
P2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DLL) се чека одобрување
P3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи се чека одобрување
P4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) се чека одобрување
P5 Прототип апликација, основни функционалности се чека одобрување
P6 P6 --
P7 P7 --
Last modified 5 months ago Last modified on 02/14/24 20:20:57

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.