wiki:WikiStart

Vehicle Rent

Краток опис

Веб апликација за издавање на возила од даден избор на модели од даден бренд во некоја од многуте издавачки локации. Издавањето возила ќе биде регулирано со договор за секој клиент. Клиентот може да го изнајми возилото што го посакува на одреден временски период и истото може да го направи во краток рок. На возилата е изршен редовен сервис, за кој се чуваат податоците од сервисот. Клиентот е одговорен за секоја направена штета. Во секој издавачки салон има вработено лица одговорни за сѐ што се случува во салонот. Сите договори ќе бидат регулирани со сметка. Исто така возможно ќе биде предвремено резервирање на возила за одреден датум.

Членови на тимот

Име и презимеИндекс
Кирил Мојсов 191248
Лепа Симоновска 201155

Систем за изнајмување на возила

Започнат: ноември 2022

Предмет: Бази на податоци 2022/2023/Зимски

Под менторство на: вонр. проф. д-р Вангел Ајановски и демонстр. м-р Ненад Анчев

Содржина

Фаза = Име на фаза = = Статус =
Ф0 Дефинирање на проектот Одобрено
Ф1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
Ф2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
Ф3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрено
Ф4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрено
Ф5 Прототип апликација - Основни функционалности Одобрено
Ф6 Нормализација и подобрувања на дизајнот Не е започнато
Ф7 Напреден апликативен развој Не е започнато
Last modified 17 months ago Last modified on 03/04/23 18:42:29

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.