wiki:WikiStart

CookCraft

За проектот

Име на проектот: CookCraft

Започнат: Април 2024

Ментор: вон. проф. д-р Вангел Ајановски

Членови:

Горазд Бишкоски - 223145 - координатор
Кристијан Стојановски - 222077

Краток опис на проектот

Веб Апликација во која корисниците ќе имаат можност да пронаоѓаат рецепти врз основа на различни спецификации. Апликацијата ќе биде поделена на две главни страници. Едната за пребарување на соодветни рецепти а другата за воспоставување на нарачки за различни продукти. Во секцијата за пребарување на соодвенти рецепти секој корисник има можност да го оцени рецептот кој го испробал и да додаде свој коментар, исто така пребарувањето на рецепти ќе се сведува врз основа на колку состојки од рецептот има корисникот и пребарување со име на рецептот. Дополнително на апликацијата има можност за пријава како доставувач на нарачаните состојки.

Чекори и документацијa

Задачи Статус Датум
Фаза 1
Vision Одобрено 17.04.2024
BusinessCase Одобрено 17.04.2024
UseCaseList Одобрено 15.05.2024
UseCaseScenarios Одобрено 15.05.2024
Фаза 2
ArchitectureInitial Одобрено 15.05.2024
TechnologyChoice Одобрено 15.05.2024
SourceVersionControlOrganization Одобрено 15.05.2024
UseCasePrototypeImplementation
PrototypePublicPresentation
Фаза 3
ArchitectureRevised
SourceVersionControlOrganizationRevised
UseCaseRealizations
UseCaseImplementations
PreFinalPublicPresentation
Фаза 4
UseCaseImplementationsFinal
FinalPublicPresentation
Last modified 2 months ago Last modified on 05/15/24 16:55:54

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.