wiki:WikiStart

E - restorani

Опис на проектот

Веб апликација и мобилна апликација за резервација од дадена листа на ресторани, која ќе им овозможи на клиентите (корисниците) да резервираат во било кое време. Главна цел на оваа апликација е да овозможи:

  • online резервација за одреден ден, во одредено време во еден од рестораните од листата
  • преглед на настани во тековната недела за дадените ресторани
  • локација на рестораните и контакт информации
  • подобра организација на рестораните во поглед на резервацијата

Тим

Визија

Use_case

Проектен_план

Use_Case_речник

Операциона_анализа

Last modified 9 years ago Last modified on 09/06/15 20:54:18

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.