wiki:UseCaseRealizations

Version 2 (modified by Миле Јанкулоски, 18 months ago) ( diff )

--

Реализација на случаите на употреба


Корисник

ИД: 1
Случај на употреба: Пребарува податоци за лекови


ИД: 2
Случај на употреба: Отвара мапа на аптеки и здравствени установи


ИД: 3
Случај на употреба: Разлистува тековни информации за пандемии


Аптека

ИД: 4
Случај на употреба: Ажурира состојба на лекови во продажба, работно време и локација


ИД: 4.1
Случај на употреба: Одвивање на регистрација и автентикација


ИД: 4.2
Случај на употреба: Администрирачки панели и реализација на побарувања
Note: See TracWiki for help on using the wiki.