wiki:WikiStart

За проектот

Наслов: Фарматико
Oтпочнат: Април 2020
Членови на тимот:

  • координатор член 1 - Миле Јанкулоски 183035
  • координатор член 2 - Димитар Слезенковски 183272

Опис на проектот

Со оглед на зголемениот интерес за подостапно здравство, целта на овој проект е да им се овозможи на корисниците полесно да се информираат за достапноста на лековите во нашата држава, за слободните термини на лекар, за најблиските аптеки, здравствени институции и здравствените лица. Дополнително, на сајтот ќе има можност за закажување упати кон лекари од секундарно и терциерно ниво, како и издавање и реализација на рецепти. За припомош со секојдневните проблеми со кои се соочуваме оваа апликација ќе биде единствено место за информирање за тоа каде може да се добие соодветна здравствена помош од било која област. Со оглед на актуелната ситуација, сајтот ќе содржи и тековни информации за пандемии со препораки за тоа како да се заштитиме.

Чекори и документација

Задачи Статус Фаза
BusinessCase Одобренo 30.04.2020
Vision Одобренo 05.07.2020
UseCaseList Одобрено 12.05.2020
UseCaseScenarios Одобрено 28.05.2020
ArchitectureInitial Ревидирано Во фаза на одобрување
TechnologyChoice Ревидирано Во фаза на одобрување
SourceVersionControlOrganization Прелиминарно Во фаза на подготовка
UseCasePrototypeImplementation Прелиминарно Во фаза на подготовка
PublicPresentation Не е започнато /
ArchitectureRevised Не е започнато /
SourceVersionControlOrganizationRevised Не е започнато /
UseCaseRealizations Не е започнато /
UseCaseImplementations Не е започнато /
PreFinalPresentation Не е започнато /
UseCaseImplementationsFinal Не е започнато /
FinalPresentation Не е започнато /

Користени извори

Ќе биде доддефинирано.

Last modified 4 days ago Last modified on May 31, 2020, 6:11:13 PM

Attachments (3)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.