wiki:UseCaseList

Листа на случаи на употреба


Корисник

 • Пребарува податоци за лекови
 • Отвара мапа на аптеки и здравствени установи
 • Пребарува слободни термини
 • Разлистува тековни информации за пандемии

Аптека

 • Ажурира состојба на лекови во продажба, работно време и локација
  1. Одвивање на регистрација и автентикација
  2. Администрирачки панели и реализација на побарувања

Систем

 • Ажурира податоци за слободни термини, институции, лекари и рецепти
  1. Превзема податоци од Мој Термин API
 • Ажурира состојби за рестрикциите, пандемиите и регистарот на лекови
  1. Превзема податоци од други извори
Last modified 7 months ago Last modified on May 14, 2020, 9:57:11 AM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.