wiki:UseCaseList

Листа на случаи на употреба


Корисник

  • Пребарува податоци за лекови
  • Отвара мапа на аптеки и здравствени установи
  • Разлистува тековни информации за пандемии

Аптека

  • Ажурира состојба на лекови во продажба, и ажурира аптеки
    1. Одвивање на регистрација и автентикација
    2. Администрирачки панели и реализација на побарувања

Систем

  • Ажурира податоци за лекови, институции, лекари и аптеки
  • Прикажува состојби за пандемии
Last modified 3 years ago Last modified on 02/11/21 17:43:23
Note: See TracWiki for help on using the wiki.