wiki:WikiStart

За проектот

Наслов: Фарматико
Oтпочнат: Април 2020
Членови на тимот:

  • координатор член 1 - Миле Јанкулоски 183035
  • координатор член 2 - Димитар Слезенковски 183272

Опис на проектот

Со оглед на зголемената потреба од подостапно здравство, целта на овој проект е да им се овозможи на корисниците полесно да се информираат за достапноста на лековите во нашата држава, за најблиските аптеки, здравствени институции и здравствените лица. Дополнително, на сајтот ќе има можност за закажување упати кон лекари од секундарно и терциерно ниво, како и издавање и реализација на рецепти. За припомош со секојдневните проблеми со кои се соочуваме оваа апликација ќе биде единствено место за информирање за тоа каде може да се добие соодветна здравствена помош од било која област. Со оглед на актуелната ситуација, сајтот ќе содржи и тековни информации за пандемии со препораки.

Чекори и документација

Задачи Статус Датум
BusinessCase Одобренo 30.04.2020
Vision Одобренo 07.05.2020
UseCaseList Одобрено 12.05.2020
UseCaseScenarios Одобрено 28.05.2020
ArchitectureInitial Одобрено 16.07.2020
TechnologyChoice Одобрено 16.07.2020
SourceVersionControlOrganization Одобрено 16.07.2020
UseCasePrototypeImplementation Одобрено 16.11.2020
PublicPresentation Одобрено 16.11.2020
ArchitectureRevised Одобрено 08.02.2021
SourceVersionControlOrganizationRevised Одобрено 08.02.2021
UseCaseRealizations Одобрено 08.02.2021
UseCaseImplementations Одобрено 08.02.2021
PreFinalPresentation Одобрено 08.02.2021
UseCaseImplementationsFinal Одобрено 08.02.2021
FinalPresentation Одобрено 12.02.2021
Last modified 3 years ago Last modified on 02/12/21 17:54:00

Attachments (3)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.