wiki:UseCaseImplementations

Имплементација на случаите на употреба


Линк до видео презентација.

Корисник

ИД: 1
Случај на употреба: Пребарува податоци за лекови


ИД: 2
Случај на употреба: Отвара мапа на аптеки и здравствени установи


ИД: 3
Случај на употреба: Разлистува тековни информации за пандемии


Аптека

ИД: 4
Случај на употреба: Ажурира состојба на лекови во продажба, и ажурира аптеки


ИД: 4.1
Случај на употреба: Одвивање на регистрација и автентикација


ИД: 4.2
Случај на употреба: Администрирачки панели и реализација на побарувања


Систем

ИД: 5
Случај на употреба: Ажурира податоци за институции, аптеки и лекари


ИД: 6
Случај на употреба: Ажурира состојби за пандемиите и регистарот на лекови
Last modified 3 years ago Last modified on 02/13/21 22:12:53
Note: See TracWiki for help on using the wiki.