wiki:UseCaseScenarios

Сценарио на случаи на употреба


Мoдел

Корисник

ИД: 1
Случај на употреба: Пребарува податоци за лекови
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 11/05/2020
Актери Корисник
Опис: Корисникот се обидува да најде податоци за лек
Тригер: Корисникот сака да најде информации за некој лек
Предуслов: Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач
Постуслов: Го впишува името на бараниот лек и добива резултати
Нормален тек 1. Корисникот притиска на копчето "Пронајди лек"
2. Го впишува името на лекот во полето за пребраување
3. Системот враќа податоци за лекот
4. Корисникот ја наоѓа потребната информација и ја напушта страната по успешното пребарување
5. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување
Исклучоци: Не пронајден лек, недостапност на системот
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: Според потребата на корисниците
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД: 2
Случај на употреба: Отвара мапа на аптеки и здравствени установи
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 11/05/2020
Актери Корисник
Опис: Корисникот бара аптека или здравствена установа
Тригер: Корисникот има потреба да пронајде некоја аптека или здравствена установа
Предуслов: Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач
Постуслов: Го впишува името на бараната аптека или здравствена установа
Нормален тек 1. Корисникот кликнува на копчето "Мапа"
2. Го впишува името на аптеката или здравствената установа во полето за пребарување
3. Системот враќа податоци како одговор на барањето
4. Корисникот ја наоѓа потребната информација и ја напушта страната по успешното пребарување
5. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување
Исклучоци: Не пронајдени податоци, недостапност на системот
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: Според потребата на корисниците
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД: 3
Случај на употреба: Разлистува тековни информации за пандемии
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 11/05/2020
Актери Корисник
Опис: Корисникот прегледува информации за тековната пандемија
Тригер: Корисникот сака да се информира за тековната пандемија
Предуслов: Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач
Постуслов: Познавање на читање табели и статистики
Нормален тек 1. Корисникот клика на копчето "Пандемии"
2. Корисникот ги разгледува статистиките и чита од табелите
3. Корисникот ја добива потребната информација и ја напушта страната по успешно пронајдената информација
Исклучоци: Недостапност на системот, не ажурирани податоци
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: Според потребата на корисникот
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


Аптека

ИД: 4
Случај на употреба: Ажурира состојба на лекови во продажба, и ажурира аптеки
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 11/05/2020
Актери Аптека, системски администратор
Опис: Регистрираната аптека ја ажурура состојбата на лекови во продажба, работното време и локацијата на аптеката
Тригер: Да ги информира граѓаните за сотојбата на лекови во продажба, работното време на аптеката и нејзина тековна локација
Предуслов: Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач
Постуслов: Регистрирана сметка на фарматико
Нормален тек 1. Со веќе регистрираната сметка корисникот се најавува
2. Корисникот поднесува барања за ажурирање на податоците преку пополнување на форми
3. Корисникот ги пополнува полињата со податоци што треба да се ажурираат, па со клик на копче го испраќа барањето
4. По успешното испраќање на барањето корисникот ја прекинува интеракцијата со страницата или ја напушта
5. Се враќа на чекор 2
Исклучоци: Недостапност на системот
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: Секојдневно
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД: 4.1
Случај на употреба: Одвивање на регистрација и автентикација
Актери Аптека, системски администратор
Опис: Регистрација и автентикација на е-сметката на аптеката и одобрувањето на е-сметката од систем администратор
Тригер: Потреба за е-сметка на аптеката за објавување на информации
Предуслов: Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач
Постуслов: Е-маил барање со сертификат до систем администраторот
Нормален тек 1. Одговорни лица од фирмата/брендот испраќаат барање од нивниот официјален мејл до официјалниот мејл на фарматико за добивање пристап до посебниот панел што овозможува испраќање барања за ажурирање на сајтот
2. Системските администратори го добиваат мејлот, ја проверуваат веродостојноста на барањето за регистрација, стапуваат во контакт со другата страна и соодветно креираат сметка преку администраторскиот панел и во повратен мејл им испраќаат информации и податоци за автентикација
3. Застапувачите на аптеката ги следат инструкциите на системските администратори и се автентицираат на панелот во системот
Исклучоци: Недостапност на системот
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: На секое барање
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД: 4.2
Случај на употреба: Администрирачки панели и реализација на побарувања
Актери Аптека, системски администратор
Опис: Панелот на профилите од аптеките содржи неколку различни форми за испраќање на побарувања за ажурирање на нивните податоци.
Панелот на системскиот администратор се состои од табела со побарувања и комуникации, со можност да се разгледуваат и одобруваат или отфрлаат барањата.
Тригер: Потреба за поставување и ажурирање на податоците на аптеката
Предуслов: Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач
Постуслов: Креирана е-сметка на аптеката
Нормален тек 1. Преку својот панел аптеката пополнува форма за испраќање на побарување за ажурирање на податоците
2. Системскиот администратор ги добива новите побарувања на администраторскиот панел
3. На интервали од по неколку дена системскиот администратор ги разгледува и според тоа ги одобрува или отфрла побарувањата преку администраторскиот интерфејс, по што промените се аплицираат и ажурираат во системот
Исклучоци: Недостапност на системот
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: На секое барање
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


Систем

ИД: 5
Случај на употреба: Ажурира податоци за лекови, институции, лекари и аптеки
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 11/05/2020
Актери Системски агент
Опис: Системот интервално ги ажурира податоците кои се превземаат од сајтот со отворените државни податоци
Тригер: Детектирање на новообјавени податоци
Предуслов: Сервер и интернет конекција
Постуслов: Промената на датум и време на податоците
Нормален тек 1. Системот интервално проверува датум и време на објавените податоци
2. Проверува дали податоците се новообјавени
3. Новообјавените податоци ги заменува со старите податоци на фарматико
4. Се враќа на чекор 1
Исклучоци: Нестабилна интернет конекција
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: Постојано
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД: 6
Случај на употреба: Прикажува состојби за пандемии
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 11/05/2020
Актери Системски агент
Опис: Системот интервално ги ажурира податоците за да се превземат од сајтот на Институтот за јавно здравство, отворените државни податоци, министерството за здравство и некои други надворешни API-а.
Тригер: Новообјавени ажурирани податоци
Предуслов: Сервер и интернет конекција
Постуслов: Промена на датум и време на податоци
Нормален тек 1. Системот проверува датум и време
2. Побарува податоци за последниот можен датум за кој има податоци
3. Ги враќа податоците на сајтот
4. Се враќа на чекор 1 при повторно барање
Исклучоци: Нестабилна интернет конекција
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: Постојано
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /
Last modified 3 years ago Last modified on 02/11/21 17:45:48

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.