wiki:SourceVersionControlOrganizationRevised

Ревидирана организација на контролата врз верзиите на изворниот код

Организацијата на контрола на верзиите се одвива преку Git, commit-ите постојано одат преку master гранката. Поради тоа што проектот се работи координирано помеѓу двајцата со тоа што секој commit претставува некаква целина, не се потребни дополнителни гранки.

Last modified 20 months ago Last modified on 01/24/21 01:31:16
Note: See TracWiki for help on using the wiki.