wiki:SourceVersionControlOrganizationRevised

Ревидирана организација на контролата врз верзиите на изворниот код

Организацијата на контрола на верзиите се одвива преку Git, commit-ите постојано одат преку master гранката. Поради тоа што проектот се работи координирано помеѓу двајцата со тоа што секој commit претставува некаква целина, не се потребни дополнителни гранки.

Last modified 3 years ago Last modified on 01/24/21 01:31:16
Note: See TracWiki for help on using the wiki.