wiki:ArchitectureInitial

Иницијална архитектура


Мрежна инфраструктура

Најсоодветна инфраструктура е моделот на клиент-сервер, базата на податоци ќе биде поврзана со централниот сервер кој ќе користи Linux серверски оперативен систем.


Класен дијаграм

Финална верзија на класниот дијаграм


Секвенцен дијаграм


Last modified 4 years ago Last modified on 07/16/20 06:55:36

Attachments (10)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.