Changes between Version 1 and Version 2 of Vision


Ignore:
Timestamp:
04/18/20 19:36:33 (3 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Vision

  v1 v2  
  99=== Проблематика ===
  1010
  11 ||= **Проблемот на** =|| недостапност на информации за лекови и здравствени услуги ||
  12 ||= **ги засега** =|| граѓани, аптеки, здравствени установи, здравствени субјекти, фармацевтски компании и веледрогерии||
  13 ||= **со следните последици** =|| оние на кои моментално им е најпотребно немаат начин да дознаат како да ги добијат соодветните услуги ||
  14 ||= **успешно решение би било** =|| овозможување поголема достапност на соодветните информации, единствено место за информирање ||
   11||= Проблемот на =|| недостапност на информации за лекови и здравствени услуги ||
   12||= ги засега =|| граѓани, аптеки, здравствени установи, здравствени субјекти, фармацевтски компании и веледрогерии ||
   13||= со следните последици =|| оние на кои моментално им е најпотребно немаат начин да дознаат како да ги добијат соодветните услуги ||
   14||= успешно решение би било =|| овозможување поголема достапност на соодветните информации, единствено место за информирање ||
  1515//
  1616
  1717=== Позиционирање ===
  1818
  19 ||= **За групата корисници** =|| Граѓаните кои имаат потреба од здравствени услуги или лекови ||
  20 ||= **Кои** =|| треба да најдат информација за тоа како да дојдат до некој лек или некоја здравствена услуга ||
  21 ||= **Фарматико** =|| е платформа за здравствена грижа ||
  22 ||= **Која овозможува** =|| збир на информации наманети за оние кои би се соочиле со здравсвтени проблеми ||
  23 ||= **За разлика од** =|| повеќе посебни тешко достапни, неинтуитивни и застарени страни за информации од различни здравствена установи ||
  24 ||= **Фарматико е подобро решение бидејќи** =|| ги спојува и ги прави подостапни и попрегледни сите потребни податоците на едно место ||
   19||= За групата корисници =|| Граѓаните кои имаат потреба од здравствени услуги или лекови ||
   20||= Кои =|| треба да најдат информација за тоа како да дојдат до некој лек или некоја здравствена услуга ||
   21||= Фарматико =|| е платформа за здравствена грижа ||
   22||= Која овозможува =|| збир на информации наманети за оние кои би се соочиле со здравствени проблеми ||
   23||= За разлика од =|| повеќе посебни тешко достапни, неинтуитивни и застарени страни за информации од различни\\ здравствени установи ||
   24||= Фарматико е подобро решение бидејќи =|| ги спојува и ги прави подостапни и попрегледни сите потребни податоците на едно место ||
  2525
  2626== Засегнати - Описи ==
   
  2828=== Преглед на сите засегнати ===
  2929
  30 ||= **Име** =||= **Опис** =||= **Одговорности** =||
  31 || Граѓани || Корисници на услугите, што имаат потреба да се информираат за достапноста на лекови или здравствени услуги || Одговорно да ги користат понудените услуги ||
   30||= Име =||= Опис =||= Одговорности =||
   31|| Граѓани || Корисници на услугите, што имаат потреба \\да се информираат за достапноста на \\лекови или здравствени услуги || Одговорно да ги користат понудените услуги ||
  3232|| Аптеки || Продавници за лекови || Навремено да ги ажурираат податоците за своите продукти ||
  3333|| Здравствени установи || Даватели на здравствени услуги || Да ги спроведуваат здравствените услуги и да бидат конзистентни ||
   
  4242=== Потреби и карактеристики ===
  4343
  44 ||= **Потреба** =||= **Приоритет** =||= **Карактеристики** =||= **Планирано објавување** =||
   44||= Потреба =||= Приоритет =||= Карактеристики =||= Планирано објавување =||
  4545|| Информации за достапноста на лековите || Задолжително || Пребарувач на лекови со податочни табели || / ||
  4646|| Информации за здравствени услуги || Потребно || Каталог на здравствени услуги || / ||
  47 || Најнови информации за коронавирусот || Опционално || Бројачи за тековни информации прикажани за состојбата  на коронавирусот || / ||
   47|| Најнови информации за коронавирусот || Опционално || Бројачи за тековни информации прикажани за состојбата \\на коронавирусот || / ||
  4848|| Информации за аптеки што работат 24 часа и нивна локација  || Потребно || Адресар и мапа на достапни аптеки  || / ||
  4949|| Информации за здравствените работници || Опционално || Каталог на стручни здравствени лица со податочни табели || / ||
   
  5454=== Други и нефункционални побарувања ===
  5555
  56 ||= **Побарување** =||= **Приоритет** =||= **Планирано објавување** =||
   56||= Побарување =||= Приоритет =||= Планирано објавување =||
  5757|| Веб прелистувач || Задолжително || / ||
  5858|| Пристап преку мобилен телефон, компјутер или таблет || Задолжително || / ||